Creator

Interna revisioner är ett av de bästa verktygen som finns för följa upp om befintliga system är kompletta och fungerar. För att utföra en värdeskapande internrevision krävs kunskaper om kraven i gällande standarder och om den egna verksamheten. Denna internrevisionsutbildning, på tre heldagar är riktad till revisorer som skall revidera system mot ISO 27001.

Kursen ger dig
Kursen ger deltagaren förutom kunskaper om revisionsteknik även verktyg och hjälpmedel för att följa upp om verksamheten har rutiner som skyddar företagets viktigaste informationstillgångar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till i första hand till informationssäkerhetsamordnare, blivande internrevisorer, säkerhetsansvariga och IT personal som vill förstå omfattningen a Informationssäkerhet.
Engagerade vice VD, upphandlare, bid managers mm kan med fördel delta för att dra största möjliga nytta av kunskaperna i kravställning inför upphandlingar

Kursinnehåll

  • Informationssäkerhet – begrepp och terminologi
  • ISO 27001 Familjen
  • Ledningssystemet ISO 27001
  • Åtgärdsmål och säkerhetsåtgärder
  • Krav på internrevisorer
  • Principer för planering och genomförande av revision
  • Lagstiftning
  • Dokumentation/verifikation
  • Verktyg/Hjälpmedel
  • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med prov för erhållande av diplom.

Startdatum: 27 okt. 2021, kursen pågår 27, 28, 29 sept. kl. 9-16.
Sista anmälningsdatum: 20 okt. 2021. Antalet platser är begränsade p g a Coronahänsyn.
Pris: 16 500:- exkl. moms och inkl. fika, lunch och dokumentation. Standarden ISO 27001:2017 ingår.
Plats: Stockholm, efter anmält intresse erhålls information om tid och plats inför första tillfället.
Förkunskaper: inga