Creator

Kvalitetssystem,  enligt kraven i Socialstyrelsens förskrifter


Socialstyrelsen ställer krav på att alla som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS är ansvariga för upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten.
Krav på kvalitetsledningssystemet finns utformade i Socialstyrelsens förskrifter SOSFS 2011:9.
Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att genomföra riskanalyser, egenkontroller och ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Det ställs även krav på dokumenterade rutinbeskrivningar, efterlevnad och personalen engagemang.

 

 

Vi hjälper er att gå igenom verksamheten, tolka och dokumentera de arbetssätt som krävs i SOSFS 2011:9.

 

Kontakta oss för mer information…